Občanské právo

 • sepis všech typů smluv dle občanského práva
 • sepis úplatných i bezúplatných převodů družstevních bytů (družstevních podílů)
 • sepis nájemních smluv a smluv o nájmu prostor sloužících podnikání, pachtovních smluv
 • vymáhání dlužného nájemného a souvisejících plateb, zastupování vlastníků, družstev, SVJ ( společenství vlastníků jednotek )
 • sepis uznání závazků, splátkových kalendářů a následné vymáhání neuhrazených pohledávek v soudním i v exekučním řízení
 • soudní uplatnění nároků, zastupování před soudy, jednání s protistranou, sepis opravných prostředků
 • zastupování v rozhodčím řízení a v řízení o mediaci
 • zastupování v soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů, podílového spoluvlastnictví
 • zastupování v dědickém řízení
 • uplatňování a vymáhání náhrady majetkové škody a bezdůvodného obohacení
 • náhrada škody na zdraví, náhrada škody při úrazech, při ublížení na zdraví a při usmrcení
 • právní služby pro spotřebitele
 • právní poradenství